កម្មវិធីធនាគារ

កម្មវិធីទូរស័ព្ទ

សម្រាប់អ្នកកាន់គណនីធនាគារនៅប្រទេសថៃជម្រើសគឺធ្វើការទូទាត់តាមកម្មវិធីចល័តតាមអ៊ិនធ័រណែតឬតាមគេហទំព័ររបស់ធនាគារ

សូមប្រើការទទួលបានពីអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់យើងដើម្បីផ្ទេរក្នុងកម្មវិធី:

- លេខបញ្ជាទិញនិងចំនួនទឹកប្រាក់ទូទាត់

- ឈ្មោះធនាគារ

- លេខគណនីនិងឈ្មោះអ្នកទទួលផល

ចំណាំ: បន្ទាប់ពីការទូទាត់សូមរក្សាទុកបង្កាន់ដៃដើម្បីបញ្ជាក់ការទូទាត់

អត្ថបទបន្ទាប់ ផ្ទេរតាមធនាគារក្នុងស្រុក

ទុកឱ្យសេចក្តីអធិប្បាយ

មតិត្រូវតែត្រូវបានអនុម័តមុនពេលលេចចេញ

* វាលដែលត្រូវការ